Sau đây mô tả Điều khoản Sử dụng Dịch vụ cho trang web của Nguyễn Duy.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng này. Xin hãy đọc kỹ.

Trang web Nguyễn Duy của chúng tôi (và các trang web “nội bộ” bắt nguồn từ đó, chẳng hạn như các trang web thành viên cụ thể hoặc các trang web phù hợp với trang web chính hoặc weblog) là dịch vụ thông tin trực tuyến (và, định kỳ, ngoại tuyến) và phải tuân thủ với Các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây (tất cả các phần và các bên được gọi chung là trang web của chúng tôi).

Bất kỳ chính sách, thông báo hoặc các trang pháp lý / hành chính khác có trong trang web của chúng tôi đều nhất thiết phải được đưa vào các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách DMCA, Chính sách bảo mật, Tuyên bố miễn trách nhiệm, Thông báo bản quyền, Chính sách chống spam và Chính sách tuân thủ FTC.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng trang web Nguyễn Duy và nội dung và tài liệu được cung cấp trong đó.

Trang web của chúng tôi là một tổ chức độc lập, độc lập không có quan hệ, liên kết hoặc liên kết với bất kỳ công ty, người, trang phục, tổ chức hoặc nhóm nào được đề cập trong tài liệu này, ngay cả khi tên đó xuất hiện trong tên trang web, tên miền, URL hoặc nếu không thì. Bạn không nên giả định không có bên nào khác, bằng cách đề cập đến tên của họ, đã xác nhận bất cứ điều gì bạn thấy ở đây. Mục tiêu chỉ đơn giản là cung cấp các nguồn hữu ích cho độc giả của chúng tôi, một số trong đó chúng tôi có thể được bồi thường. Bạn chỉ cần giả định rằng ở mọi thời điểm chúng tôi đang được bồi thường và trong khi điều này không khuyến khích chúng tôi đưa ra các đề xuất không lành mạnh, bạn luôn phải tự chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính của mình, đó là đầu tư, mua, đóng góp hay không.

1. Bản quyền, Giấy phép và Ý kiến ​​/ Nội dung Người sử dụng.

Sau đây mô tả thông báo Bản quyền cho trang web của chúng tôi.

Toàn bộ nội dung trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm luật bản quyền và luật thương hiệu quốc tế. Chủ sở hữu bản quyền và / hoặc nhãn hiệu là trang web của chúng tôi, và / hoặc các bên cấp phép bên thứ ba hoặc các bên liên quan khác.

Bạn không sở hữu các quyền đối với bất kỳ bài viết, sách, ebook, tài liệu, bài viết blog, phần mềm, ứng dụng, plugin, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, video, webinar, ghi âm hoặc các tài liệu khác xem hoặc nghe qua hoặc Từ trang web Nguyễn Duy của chúng tôi hoặc qua email hoặc bằng cách bảo vệ nội dung trong một trang web thành viên. Việc đăng dữ liệu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nhận xét blog, không thay đổi thực tế này và không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền nào trong dữ liệu. Bạn đầu hàng mọi quyền đối với nội dung của bạn khi nó trở thành một phần của trang web của chúng tôi.

Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác có trong nội dung gốc trên bất kỳ bản sao nào của bạn về nội dung. Bạn không được bán hoặc sửa đổi nội dung hoặc sao chép, hiển thị, trình bày công khai, phân phối hoặc sử dụng nội dung dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Việc sử dụng nội dung trả phí trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, sự cho phép của bạn để sử dụng nội dung tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức bất kỳ bản sao nào bạn đã làm về nội dung.

Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể huỷ bỏ để sử dụng trang web của chúng tôi chỉ vì lý do cá nhân, cá nhân, phi thương mại. Bạn có thể in và tải xuống các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn, miễn là bạn đồng ý không thay đổi nội dung từ hình thức ban đầu của nó. Hơn nữa, bạn đồng ý không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc độc quyền nào từ các tài liệu bạn in hoặc tải xuống. Cũng lưu ý rằng bất kỳ thông báo nào trên bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi cấm in và tải xuống vượt trội tất cả các báo cáo và kiểm soát trước.

Là người dùng, bạn đồng ý sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi trang web của chúng tôi theo cách phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang. Không có tài liệu nào được lưu trữ hoặc truyền đi vi phạm hoặc vi phạm các quyền của người khác, bất hợp pháp, khiêu dâm, thô tục, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, đe doạ, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai.

Trang web Nguyễn Duy của chúng tôi cấm hành vi có thể cấu thành tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật khác. Bất kỳ hoạt động nào hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng khác sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi đều bị cấm. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản, bạn không được đăng hoặc chuyển quảng cáo hoặc chào bán thương mại trên trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý cấp cho trang web của chúng tôi giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, toàn cầu, không thể thu hồi, vĩnh viễn với quyền cấp phép lại, sao chép, phân phối, chuyển giao, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện bất kỳ tài liệu nào Và các thông tin khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các ý tưởng chứa trong sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của trang web của chúng tôi (như các bảng tin, diễn đàn, blog và các nhóm tin) hoặc qua email tới trang web của chúng tôi Bằng tất cả các phương tiện và trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện nay được biết đến hoặc sau này phát triển. Bạn cũng cấp cho trang web của chúng tôi quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu được gửi và các thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các quảng cáo, tiếp thị và các tài liệu quảng cáo liên quan đến nó.

Thương hiệu

Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được tham khảo ở đây hoặc trên trang web của chúng tôi là các nhãn hiệu độc quyền hoặc dịch vụ của trang web Nguyễn Duy hoặc các bên liên quan. Các sản phẩm khác và tên công ty được đề cập trong trang web của chúng tôi có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Liên kết tới trang web của chúng tôi

Bạn có thể cung cấp liên kết đến trang web của chúng tôi, miễn là bạn không thay đổi, xóa, hoặc làm mờ thông báo bản quyền hoặc thông báo khác trên trang web của chúng tôi. Trang web của bạn hoặc các nguồn liên kết khác không được tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc khiêu dâm. Cuối cùng, bạn có thể liên kết miễn là bạn hiểu rằng bạn phải ngừng liên kết đến trang web của chúng tôi ngay lập tức theo yêu cầu của trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý, thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không phải là chuyên gia được đào tạo và không có ý định đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp hoặc chuyên gia trong bất kỳ trường.

Các dữ liệu có trên trang web Nguyễn Duy không cung cấp, và không cấu thành, tư vấn pháp lý. Trang web của chúng tôi, và việc bạn sử dụng nó, không tạo ra một mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính mới của dữ liệu có trong hoặc liên kết với trang web của chúng tôi.

Dữ liệu có trên hoặc cung cấp qua trang web của chúng tôi không nhằm mục đích và không phải là lời khuyên về y tế hoặc sức khoẻ. Trang web của chúng tôi, và việc bạn sử dụng nó, không tạo ra mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính mới của dữ liệu có trong hoặc liên kết với trang web của chúng tôi.

Dữ liệu có trên hoặc cung cấp qua trang web của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn về tài chính / đầu tư và không phải là lời khuyên về tài chính / đầu tư. Trang web của chúng tôi và việc bạn sử dụng nó không tạo ra mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính mới của dữ liệu có trong hoặc liên kết với trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web Nguyễn Duy của chúng tôi hoặc các tài liệu liên quan đến trang web của chúng tôi là hoàn toàn tự chịu rủi ro. Bạn không nên hành động hoặc phụ thuộc vào bất kỳ dữ liệu nào trên trang web của chúng tôi, nếu có thể, mà không cần xin luật sư của luật sư có thẩm quyền cấp phép thực hành trong phạm vi thẩm quyền của bạn đối với các vấn đề pháp lý cụ thể của bạn. Bạn không nên hành động hoặc phụ thuộc vào bất kỳ dữ liệu nào trên trang web của chúng tôi, nếu có thể, mà không cần xin ý kiến ​​của một bác sĩ có thẩm quyền được cấp phép thực hành trong phạm vi thẩm quyền của bạn cho các vấn đề y khoa cụ thể của bạn. Bạn không nên hành động hoặc phụ thuộc vào bất kỳ dữ liệu nào trên trang web của chúng tôi, nếu có thể, mà không cần xin ý kiến ​​của một cố vấn tài chính có thẩm quyền được phép hành nghề theo thẩm quyền của bạn cho các nhu cầu và vấn đề tài chính cụ thể của bạn.

Chúng tôi có thể thay đổi các tính năng, chức năng hoặc nội dung của trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi bảo lưu quyền theo ý mình để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi.

Nhiệm vụ của bạn cho người dùng khác

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi là vì lợi ích cá nhân, phi thương mại của bạn. Không có cách nào bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách mà khai thác các thông tin cá nhân của người khác, cho dù là trên blog hay bằng cách khác, cho mục đích sử dụng của bạn hoặc vì lợi ích của người khác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, thư rác (email thương mại không mong muốn).

Nếu bạn vô tình thu thập thông tin cá nhân về người dùng khác, bạn sẽ không chia sẻ điều này với bất kỳ ai khác.

Giới hạn truy cập

Việc truy cập vào một số khu vực của trang web Nguyễn Duy bị hạn chế. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực khác của trang web của chúng tôi, hoặc thực sự là toàn bộ trang web, theo quyết định của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn ID người dùng (tên người dùng) và mật khẩu để cho phép bạn truy cập các khu vực hạn chế của trang web của chúng tôi hoặc các nội dung hoặc dịch vụ khác, bạn phải đảm bảo rằng ID người dùng và mật khẩu đó được giữ bí mật. Bạn không được chia sẻ ID người dùng và / hoặc mật khẩu với bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào, trực tiếp hoặc gián tiếp. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra dưới ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa ID người dùng và mật khẩu của bạn theo ý của chúng tôi hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào điều chỉnh việc sử dụng trang web Nguyễn Duy của chúng tôi hoặc bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào bạn nợ chúng tôi.

Sản phẩm / Dịch vụ của Bên thứ ba

Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là được cung cấp bởi trang web của chúng tôi, trang web của chúng tôi không vận hành, kiểm soát hoặc chứng thực bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Internet theo bất kỳ cách nào. Trừ các thông tin được xác định bởi trang web của chúng tôi như vậy, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi hoặc trên Internet thường được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với trang web của chúng tôi, và chúng tôi có thể được bồi thường.

Virus, v.v.

Bạn cũng hiểu rằng trang web Nguyễn Duy không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp tin có sẵn để tải xuống thông qua trang web của chúng tôi sẽ không có nhiễm trùng hoặc vi rút, sâu, ngựa thành Trojan hoặc các mã khác có tính chất gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và để duy trì một phương tiện bên ngoài cho trang web của chúng tôi để xây dựng lại bất kỳ dữ liệu bị mất.

Giả định rủi ro

Trách nhiệm hữu hạn

Nội dung có thể chứa lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Trang web Nguyễn Duy của chúng tôi không có tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, hoặc kịp thời của nội dung hoặc về các kết quả thu được từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc nội dung trên trang web của Nguyễn Duy. Việc sử dụng trang web của chúng tôi và nội dung là nguy cơ của riêng bạn. Các thay đổi được thực hiện định kỳ trên trang web của chúng tôi và có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào.

Khước từ trách nhiệm bồi thường Nhanh chóng

Liên kết đến các trang web khác.

Trang web của chúng tôi chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Trang web Nguyễn Duy của chúng tôi không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang này hoặc liên kết với trang web này. Khi bạn truy cập trang web từ trang web của chúng tôi, hãy hiểu rằng trang web đó độc lập với trang web của chúng tôi và trang web của chúng tôi không kiểm soát được nội dung trên trang web đó. Các liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho bạn và không phải là sự chứng thực của trang web của chúng tôi về các nội dung trên trang web của bên thứ ba đó. Trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web bên thứ ba được liên kết và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên trang web của bên thứ ba đó. Nếu bạn quyết định truy cập Trang web bên thứ ba được liên kết, bạn tự chịu mọi rủi ro. Chúng tôi không nhất thiết phải ủng hộ, đề nghị, Đề nghị hoặc bằng cách khác thực hiện bất kỳ lời buộc tội hoặc hành động nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp. Bạn nên giả sử chúng tôi được bồi thường cho bất kỳ mua hàng nào bạn thực hiện. Một lần nữa, bất kỳ yêu cầu về thu nhập nào cũng phải được hiểu là kết quả không điển hình và bạn cho rằng rủi ro có thể đạt được kết quả thấp hơn, bao gồm các tổn thất mà chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ.

Bài đăng người dùng

Là người sử dụng trang web Nguyễn Duy của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm truyền thông của riêng mình và chịu trách nhiệm về những hậu quả của việc đăng tải. Bạn không được làm những việc sau: đăng tài liệu có bản quyền, trừ khi bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được chủ sở hữu quyền cho phép đăng; Đăng tài liệu tiết lộ bí mật thương mại, trừ khi bạn sở hữu chúng hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu; Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc về quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác; Đăng nội dung khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, đe doạ, quấy rối, lạm dụng, gây hận thù hoặc gây lúng túng cho người dùng khác trong trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác; Đăng hình ảnh khiêu dâm; Đăng quảng cáo, lôi kéo doanh nghiệp; Bưu điện hoặc các chương trình kim tự tháp;

Trang web của chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được đăng bởi người dùng khác trong trang web của chúng tôi hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến ​​thể hiện bởi người sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu được đăng bởi người dùng khác của trang web của chúng tôi sẽ được bạn tự chịu rủi ro.

Trang web Nguyễn Duy của chúng tôi không nhất thiết phải sàng lọc thông tin trước và không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc giám sát tài liệu do người sử dụng trang web của chúng tôi đăng tải. Trang web của chúng tôi có thể điều tra cáo buộc và xác định một cách thiện chí và tùy ý quyết định xóa hoặc yêu cầu xóa thông tin liên lạc. Nếu trang web của chúng tôi quan sát thấy và / hoặc được thông báo bởi người sử dụng các thông tin liên lạc mà chúng tôi cho là không phù hợp với thỏa thuận này, Trang web của chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với người sử dụng trang web của chúng tôi về hiệu quả hoạt động hoặc không hoạt động tốt như vậy. Trang web của chúng tôi có quyền trục xuất người sử dụng trang web của chúng tôi và ngăn chặn việc họ truy cập vào trang web của chúng tôi vì vi phạm bản thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hay quy định nào khác, đồng thời bảo lưu quyền xóa các liên lạc có tính lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây rối.

Cảnh báo về Phương tiện truyền thông xã hội (Sự công bố thông tin cá nhân và riêng tư)

Các phương tiện truyền thông xã hội đã cung cấp nền tảng cho người sử dụng Internet tiết lộ nhiều thông tin cá nhân về bản thân, theo cách có vẻ vô hại, nếu không đúng và mong đợi. Tuy nhiên, hơn một vài người đã sống để hối tiếc thông tin cá nhân đã được chia sẻ bởi họ hoặc những người khác. Điều này từ lâu đã được thực sự của email đơn giản. Nó là đúng theo cấp số nhân của các trang web xã hội và các ứng dụng cho các phương tiện truyền thông xã hội trên bất kỳ trang web khác, bao gồm cả này. Bạn bị cảnh cáo về việc tiết lộ không cẩn thận thông tin.

3. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ gìn trang web Nguyễn Duy của chúng tôi, thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đến trang web của chúng tôi. Phí luật sư hợp lý, kết quả từ bất kỳ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc vi phạm Thỏa thuận này (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập trang web của chúng tôi.

4. Quyền của bên thứ ba.

Các điều khoản của đoạn 2 (Sử dụng Dịch vụ) và 3 (Bồi thường) dành cho trang web của chúng tôi và các chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đối với Dịch vụ. Mỗi cá nhân, tổ chức đó đều có quyền tự khẳng định và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại mình.

5.Term; Chấm dứt.

Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm Các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng này và thực hiện bất kỳ hành động nào chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ đối với cán bộ thực thi pháp luật, nhà quản lý hoặc bên thứ ba khác và Tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào cần thiết hoặc thích hợp cho những người hoặc thực thể liên quan đến hồ sơ, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, địa chỉ IP và dữ liệu lưu lượng truy cập của bạn.

Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, có thể bị chấm dứt bởi Nguyễn Duy mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Các điều khoản của các khoản 1 (Bản quyền, Giấy phép và Ý kiến ​​Gửi), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Bồi thường), 4 (Các Quyền của Bên Thứ ba), 6 (Thuê luật Sư / Không có Chịu trách nhiệm-Quan hệ Khách hàng) và 7 Linh tinh) sẽ tồn tại bất kỳ chấm dứt Hợp đồng này, toàn bộ hoặc một phần.

6. Thuê tư vấn đầu tư, luật sư, hoặc chuyên viên y tế hoặc chuyên viên khác / Không có quan chức thân nhân hoặc khách hàng hoặc năng lực uỷ thác.

Chọn luật sư, bác sĩ hoặc cố vấn đầu tư là một vấn đề nghiêm trọng và KHÔNG NÊN dựa trên dữ liệu trên trang web của chúng tôi hoặc trong quảng cáo.

Luật pháp liên tục thay đổi và dữ liệu có thể không hoàn chỉnh hoặc chính xác tùy thuộc vào vấn đề pháp lý cụ thể của bạn. Mỗi vấn đề pháp lý tùy thuộc vào các sự kiện cá nhân và các thẩm quyền khác nhau có các luật và quy định khác nhau. Đây là lý do tại sao bạn nên cân nhắc nghiêm túc việc thuê tư vấn chuyên nghiệp có thẩm quyền trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Các vấn đề về y tế rất phức tạp, và có thể thường xuất phát từ cả các yếu tố hữu cơ và tâm lý. Không bao giờ một trang web nên được sử dụng như là một nguồn chẩn đoán hoặc điều trị các vấn đề y tế.

Các vấn đề tài chính mang tính cá nhân cao. Khả năng chịu rủi ro chỉ là một yếu tố cần xem xét trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư hay quyết định tài chính nào. Đối với những điều này, và các lý do khác, bạn nên tìm hướng dẫn của chuyên gia được đào tạo chứ không phải là trang web.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi, tuy nhiên trong bất kỳ trường hợp nào, giao tiếp này sẽ không được hiểu là bắt đầu mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng hoặc mối quan hệ nghề nghiệp khác, và do đó việc liên lạc không nên bao gồm các dữ liệu bí mật hoặc nhạy cảm vì truyền thông của bạn sẽ không được coi là Đặc quyền hoặc bí mật.

7. Linh tinh.

Luật chi phối

Thỏa thuận này sẽ được coi như được thực hiện, có hiệu lực và được thực hiện tại Bang Your YOURSTATE. Theo đó, nó sẽ được quản lý và giải thích theo luật của YOURSTATE theo các điều khoản áp dụng đối với các thỏa thuận, không phụ thuộc vào các nguyên tắc xung đột về luật pháp.

Tranh chấp

Bất kỳ hành động nào của bạn đối với trang web Nguyễn Duy của chúng tôi phải được tiến hành trong vòng một năm sau khi nguyên nhân của hành động nảy sinh hoặc được miễn và hủy bỏ vĩnh viễn. Tất cả các hành động sẽ phải tuân theo các giới hạn được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng. Bất kỳ khiếu nại pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng hoặc trang web của chúng tôi, không bao gồm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các yêu cầu khác của chúng tôi sẽ được giải quyết một cách bảo mật thông qua trọng tài bắt buộc ràng buộc theo các quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp định Trọng tài Hoa Kỳ. Trọng tài sẽ được tiến hành theo ý của bạn. Mỗi bên sẽ chịu một nửa phí trọng tài và chi phí phát sinh, và mỗi bên phải chịu phí luật sư riêng. Tất cả các yêu cầu bồi thường sẽ được phân xử trên cơ sở cá nhân,

Sửa đổi

Cả quá trình tiến hành giữa các bên cũng như hoạt động thương mại trong ngành sẽ không làm thay đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

Khả năng chuyển nhượng

Trang web của chúng tôi có thể chỉ định các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Contra Preferentum

Ngôn ngữ trong các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng này sẽ được hiểu theo nghĩa của nó và không nghiêm chỉnh đối với bất kỳ bên nào. Bất kỳ quy tắc xây dựng nào về sự không rõ ràng được giải quyết đối với bên dự thảo sẽ không được áp dụng khi giải thích các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện Sử dụng vì Thỏa thuận sẽ được hiểu là đã đồng ý, Tác giả của các bên.

Khả năng phân chia

Nếu bất kỳ phần nào trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được hiểu càng nhiều càng phù hợp với luật pháp và sự khác biệt sẽ áp dụng cho các phần còn lại, để chúng có hiệu lực.

Thỏa thuận này có hiệu lực

Trong phạm vi mà bất cứ điều gì trong hoặc kết hợp với trang web của chúng tôi có mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện sử dụng này thì các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện sử dụng này sẽ được ưu tiên.

Từ bỏ

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng và Điều Kiện Sử Dụng này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền thi hành điều khoản này.

Các quyền của chúng tôi theo Các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện sử dụng này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt thỏa thuận này.

Bất kỳ quyền nào không được nêu rõ trong tài liệu này đều dành cho Nguyễn Duy.

ĐỔI THÔNG BÁO: Như với bất kỳ trang thông báo hành chính và pháp lý nào của chúng tôi, nội dung của trang này có thể và sẽ thay đổi theo thời gian. Theo đó, trang này có thể được đọc khác khi bạn đến thăm lần sau. Những thay đổi này là cần thiết và do Nguyễn Duy thực hiện để bảo vệ bạn và trang web của Nguyễn Duy. Nếu trang này quan trọng đối với bạn, bạn nên kiểm tra lại thường xuyên vì không có thông báo thay đổi nội dung nào khác được cung cấp trước hoặc sau khi thay đổi có hiệu lực.

QUYỀN TÁC GIẢ CẢNH BÁO: Các thông báo pháp lý và các trang quản trị trên trang web này, bao gồm cả các thông báo này, đã được soạn thảo một cách thận trọng bởi một luật sư. Chúng tôi tại Nguyễn Duy đã thanh toán cho phép sử dụng các thông báo pháp lý và các trang hành chính này trên Nguyễn Duy để bảo vệ bạn và cho chúng tôi. Tài liệu này không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì và sử dụng trái phép qua Copyscape để phát hiện người vi phạm.

CÂU HIONSI / Ý KIẾN / Mối quan tâm: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung của trang này hoặc chỉ muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể làm theo các liên kết sau: https://nguyenduy.net/