Sau đây mô tả Thông báo Bản quyền cho trang web của Nguyễn Duy.

Toàn bộ nội dung của trang web Nguyễn Duy được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm luật bản quyền và luật nhãn hiệu quốc tế. Chủ sở hữu bản quyền và / hoặc nhãn hiệu là trang web của chúng tôi, và / hoặc các bên cấp phép bên thứ ba hoặc các bên liên quan khác.

Bạn không sở hữu các quyền đối với bất kỳ bài viết, sách, ebook, tài liệu, bài viết blog, phần mềm, ứng dụng, plugin, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, video, webinar, ghi âm hoặc các tài liệu khác xem hoặc nghe qua hoặc Từ trang web Nguyễn Duy của chúng tôi hoặc qua email hoặc bằng cách bảo vệ nội dung trong một trang web thành viên. Việc đăng dữ liệu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nhận xét blog, không thay đổi thực tế này và không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền nào trong dữ liệu. Bạn đầu hàng mọi quyền đối với nội dung của bạn khi nó trở thành một phần của trang web của chúng tôi.

Bạn phải giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác có trong tài liệu gốc trên bất kỳ bản sao nào của tài liệu. Bạn không thể bán hoặc sửa đổi tài liệu hoặc sao chép, hiển thị, trình bày công khai, phân phối hoặc sử dụng tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Việc sử dụng tài liệu có trả tiền trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, sự cho phép của bạn để sử dụng tài liệu sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức bất kỳ bản sao nào bạn đã làm từ tài liệu này.

Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi được để sử dụng trang web Nguyễn Duy của chúng tôi chỉ vì các lý do cá nhân, cá nhân, phi thương mại. Bạn có thể in và tải xuống các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn, miễn là bạn đồng ý không thay đổi nội dung từ hình thức ban đầu của nó. Hơn nữa, bạn đồng ý không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc độc quyền nào từ tài liệu bạn in hoặc tải về từ Nguyễn Duy. Cũng lưu ý rằng bất kỳ thông báo nào trên bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi cấm in và tải xuống vượt trội tất cả các báo cáo và kiểm soát trước.

Là người sử dụng tại Nguyễn Duy, bạn đồng ý sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp theo cách thức phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang. Không có tài liệu nào được lưu trữ hoặc truyền đi vi phạm hoặc vi phạm các quyền của người khác, bất hợp pháp, khiêu dâm, thô tục, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, đe doạ, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai.

Trang web của chúng tôi cấm hành vi có thể cấu thành tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật khác. Bất kỳ hoạt động nào hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người sử dụng Nguyễn Duy nào sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi đều bị cấm. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản, bạn không được đăng hoặc chuyển quảng cáo hoặc chào bán thương mại trên trang web của chúng tôi.

ĐỔI THÔNG BÁO: Như với bất kỳ trang thông báo hành chính và pháp lý nào của chúng tôi, nội dung của trang này có thể và sẽ thay đổi theo thời gian. Theo đó, trang này có thể được đọc khác khi bạn đến thăm lần sau. Những thay đổi này là cần thiết và do Nguyễn Duy thực hiện để bảo vệ bạn và trang web của Nguyễn Duy. Nếu trang này quan trọng đối với bạn, bạn nên kiểm tra lại thường xuyên vì không có thông báo thay đổi nội dung nào khác được cung cấp trước hoặc sau khi thay đổi có hiệu lực.

QUYỀN TÁC GIẢ CẢNH BÁO: Các thông báo pháp lý và các trang quản trị trên trang web này, bao gồm cả các thông báo này, đã được soạn thảo một cách thận trọng bởi một luật sư. Chúng tôi tại Nguyễn Duy đã thanh toán cho phép sử dụng các thông báo pháp lý và các trang hành chính này trên Nguyễn Duy để bảo vệ bạn và cho chúng tôi. Tài liệu này không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì và sử dụng trái phép qua Copyscape để phát hiện người vi phạm.

CÂU HỎI / Ý KIẾN / Mối quan tâm: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung của trang này hoặc chỉ muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể làm theo các liên kết sau: https://nguyenduy.net/